Trường MNTT Sơn Ca xin được báo cáo công tác tháng 03 năm 2013 và bổ sung kế hoạch công tác tháng 04/2013.